Pražské kreativní centrum zřizované Magistrátem hl. m. Prahy je živá a tvůrčí laboratoř města, která propojuje aktivní obyvatele, zástupce nevládních organizací a privátního sektoru s reprezentanty veřejného sektoru, aby se společně zamýšleli nad inovativními řešeními pro kreativní město a výstupy jejich spolupráce mohly být integrovány do strategií městského rozvoje.

Smart city center – udržitelný rozvoj centra Prahy

Cílem projektu je utvářet prostor pro koncepční a systematickou mezioborovou a veřejnou diskusi a sdílení českého a zahraničního know-how k revitalizaci historických center měst.

Podpora kulturních a kreativních odvětví

Tato odvětví jsou pro Prahu významným zdrojem v mnoha oblastech, přesto stále nejsou cílenou komponentou rozvoje města. Ambicí projektu je vytvořit nástroje podpory rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Praze.

Výchova, vzdělávání a osobní rozvoj ve 21. století

Další prioritou je osvěta za využití aktuálních témat a trendů v oblasti výchovy a vzdělávání, výchova a vzdělávání k aktivnímu občanství a demokracii, participace na tvorbě a fungování veřejného prostoru, propagace tvořivého přístupu k životu, využití kreativního potenciálu člověka a v neposlední řadě mapování nových technologií a jejich vlivu na běžný život.

Cíle PKC 2020

Posílit značku Prahy jako kulturního a kreativního lídra ČR a prezentovat hl. m. Prahu jako „chytré“ město 21. století a důležitého partnera pro kulturní a kreativní průmysly.

Oživit prostor centra a nabídnout obyvatelům města i jeho návštěvníkům alternativu k převažující komercializaci historického jádra.

Vytvořit nová propojení mezi správou města, akademickou obcí, neziskovým sektorem a podnikateli nejen v kreativních odvětvích.