START KAMPANĚ | Napište dopis a změňte někomu život

👇 For english scroll down 👇

Kdy naposledy jste vlastnoručně napsali dopis? A ještě k tomu takový, který může někomu pomoci z vězení? Přijďte s námi slavnostně odstartovat celosvětovou kampaň lidskoprávního hnutí Amnesty.

Letošní Maraton psaní dopisů (Write for rights) věnujeme mladým lidem do 26 let, kterým jsou upírána jejich práva. Na konkrétní příběhy se můžete podívat na webu kampaně: www.amnesty.cz/maraton

Vedle samotného psaní dopisů a fotokoutku jsme pro vás připravili i DOPROVODNÝ PROGRAM:

♥ 17:00 START PSANÍ DOPISŮ
♥ 17:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MARATONU ZA ÚČASTI ŘEDITELE ČESKÉ AMNESTY
♥ 18:30 PROSLOVY HOSTŮ
♥ 19:30 KONCERT KAPELY teepee

**JAKO HOSTÉ VYSTOUPÍ**

Omar Mammadov (Ázerbájdžán)
Omar je mladý politický aktivista a blogger z Ázerbájdžánu, který byl v roce 2014 ve věku 18 let nespravedlivě odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody. Jednalo se o politicky motivovaný a vykonstruovaný soudní proces, ve kterém byl obviněn z trestného činu držení narkotik. Omar byl v březnu 2016 i díky práci Amnesty propuštěn z vězení. Před svým zatčením byl členem opoziční strany Občanská solidarita, členem hnutí N!IDA, spoluzakladatelem vzdělávacího a uměleckého fóra a spravoval satirickou facebookovou stránku, která zveřejňovala i příspěvky kritizující vládu. V současnosti pracuje jako novinář a studuje na Masarykově univerzitě.

Johanna Nejedlová (ČR)
Johanna je spoluzakladatelkou organizace Konsent, která se zaměřuje na prevenci sexuálního násilí a obtěžování, zejména prostřednictvím vzdělávání dětí a rodičů. Současně organizuje kampaň Respekt je sexy, v rámci které vytváří síť míst nočního života s nulovou tolerancí k sexuálnímu obtěžování. Johanna našla způsob, jak široké veřejnosti komunikovat feministická témata a stala se uznávanou odbornicí na související problematiku. Pravidelně píše sloupky a články o otázkách týkajících se práv žen, rasismu, xenofobie nebo jiných sociálních témat. Je členkou výkonného výboru České ženské lobby a členkou Evropské ženské lobby pro sledování násilí na ženách.

Kareem Taha (Egypt)
Kareem je 33letý obránce lidských práv. Kvůli jeho aktivismu byl třikrát zatčen a opakovaně mučen. Poté, co byl bez možnosti být přítomný u soudního řízení odsouzen k doživotnímu vězení, podařilo se mu uprchnout a dostat se do České republiky. Dorazil v zimě roku 2015 a podal žádost o azyl. V listopadu 2016 byl českou Amnesty pozván k účasti na teambuildingovém setkání aktivistů, které podle Kareemových slov změnilo jeho život. Konečně našel přátele, kteří mu pomohli integrovat se do české společnosti a úspěšně projít procesem žádosti o azyl. Nyní žije v Brně a pracuje jako výkonný ředitel organizace Egyptian Front for Human Rights.

Gabriel Švec (Slovensko)
Gabriel je dobrovolník a aktivista v oblasti životního prostředí. Jeho ochranu považuje za odpovědnost nás všech. Byl součástí skupiny známé jako Nováky12, která v listopadu 2018 vylezla na těžební věž v areálu dolů v Novákách a vyvěsila transparent na protest proti destruktivní a neefektivní těžbě i spalování uhlí na Slovensku. Skupina tak chtěla upozornit na chybějící informace a data v plánech transformace regionu Horní Nitra, který měl být prezentován jako plán útlumu těžby uhlí na Slovensku. Za tuto akci byli aktivisté obviněni z poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení a následně vazebně stíháni.

**CO JE MARATON PSANÍ DOPISŮ?**
Díky milionům ručně psaných dopisů každoročně v období kolem 10. prosince (Mezinárodní den lidských práv) zaplavujeme kanceláře prezidentů a úřadů různých zemí a pomáháme tak nespravedlivě vězněným a utlačovaným lidem v boji s bezprávím, kterému čelí. I jeden dopis totiž může někomu změnit život.

Přijďte i vy napsat dopis, který může změnit něčí život, zahájit tak letošní ročník Maratonu a příjemně strávit sobotní podvečer! Těšíme se na vás!

ENGLISH

When was the last time you wrote a letter? One that can help someone out of prison?

Come and join us at the launch of the Amnesty International Write for Rights worldwide campaign. This year’s campaign is dedicated to young people under 26, who are being denied their rights. You can see their stories on the campaign website: https://maraton.amnesty.cz/

In addition to writing letters and a photo booth, we have prepared an ADDITIONAL PROGRAM:

♥ 17: 00 MARATHON START
♥ 17:30 OPENING CEREMONY ATTENDED BY CZECH AMNESTY DIRECTOR
♥ 18:30 GUEST SPEECHES
♥ 19:30 teepee BAND CONCERT

OUR SPEAKERS:

Omar Mammadov (Azerbaijan)
Omar is a young political activist and blogger from Azerbaijan, who was sentenced in July 2014 to a five-year prison term during an unfair trial. In this politically motivated court proceedings, fabricated charges of narcotics possession were brought up against him. In March 2016, Omar was freed from prison thanks to Amnesty work among others. Before his arrest, he was member of opposition political party Civic Solidarity, member of N!IDA movement, co-founder of an educational and cultural forum and administrator of a satirical Facebook page, criticizing the government. He is currently working as a journalist and studying at Masaryk University.

Johanna Nejedlová (Czech Republic)
Johanna is a co-founder of organization Konsent, which focuses on prevention of sexual violence and harassment, especially through education of children and parents. She also organizes campaign called Respect is Hot, creating a network of night life establishments with zero tolerance to sexual harassment. Johanna found a way to communicate feminism to wide public and became a respected expert on related gender issues. She regularly writes articles and columns on women’s rights, racism, xenophobia and other social topics. She is executive board member of Czech Women’s Lobby and member of European Women’s Lobby for monitoring violence against women.

Kareem Taha (Egypt)
Kareem is 33 years old human rights defender. For his human rights activism, he was arrested three times and repeatedly tortured. After being sentenced to life imprisonment without the possibility of being present at the trial, he managed to escape and eventually reach Czech Republic. He arrived in winter of 2015 and applied for asylum. In November 2016, Czech Amnesty invited him to attend a teambuilding meeting of activists which, in Kareem’s words, changed his life. Finally, he found friends who helped him integrate into Czech society and successfully pass through the asylum application process. He now lives in Brno and works as executive director of the Egyptian Front for Human Rights.

Gabriel Švec (Slovak Republic)
Gabriel is dedicated to volunteering and environmental activism. He considers environment protection a shared responsibility for all of us. is He was part of a group known as Novaky12, which climbed the mining tower in the Novaky mine area in November 2018 and posted a transparent protesting against destructive and inefficient mining and burning of coal in Slovakia. For this, they were charged with the offense of damaging and endangering the operation of a publicly beneficial facility and subsequently prosecuted and held in custody.

Zpět na program